Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA HỢP ĐỒNG

Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đề cập trong Hợp đồng liên quan đến việc sử dụng Trang web. Hợp đồng này tạo thành toàn bộ và chỉ có một hợp đồng giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các hợp đồng, biểu đạt, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đồng thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Hợp đồng theo ý kiến ​​duy nhất của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Hợp đồng mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem xét Hợp đồng trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho những người có thể ký hợp đồng có tính pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trưng bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bên thứ ba của những mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm bất kỳ một cách nào vì khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc vì bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ một trong những sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware cung cấp giải thưởng khuyến mãi và các phần thưởng khác thông qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn trong kết nối với mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành được các giải thưởng khuyến mãi được cung cấp thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia vào các Cuộc thi được giới thiệu trên Website, bạn phải hoàn thành đầy đủ mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và hoàn chỉnh. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ dữ liệu đăng ký Cuộc thi nào nếu dưới sự xác định, theo quyền duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của mình.

QUYỀN CẤP PHÉP

Là một người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho mục đích cá nhân, không thương mại. Không được sao chép hoặc tích hợp bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ vào hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ học nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, chỉnh sửa, dịch ngược, phân tích ngược hoặc chuyển nhượng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm giữ quyền không rõ ràng được cấp trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động chính xác của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân đối lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, bộ sưu tập, chuyển đổi từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo quyền tác giả, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Hành vi rút dữ liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ theo cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khác như via mạng, thu thập dữ liệu hoặc trích xuất dữ liệu để tạo ra hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, bộ sưu tập, cơ sở dữ liệu hoặc danh bạ mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là không được phép. Bạn không được sở hữu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem tại hoặc qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc qua Dịch vụ, bởi TheSoftware, không được coi là từ chối bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và biểu trưng của TheSoftware, cùng với tất cả biểu trưng và tên dịch vụ tương ứng, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc qua Dịch vụ thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

CẤM HYPERLINK ĐẾN TRANG WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” VÀ/HOẶC ĐỔ THỪA TRANG WEB

Trừ khi được sự cho phép rõ ràng của TheSoftware, không ai được hyperlink đến Trang web, hoặc một phần nào đó của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotype, trademark, branding hoặc copyrighted material), đến trang web hoặc địa điểm web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “framing” Trang web và/hoặc đề cập đến Uniform Resource Locator (“URL”) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý đặc biệt hợp tác với trang web để loại bỏ hoặc dừng, tùy theo trường hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn tại đây thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều này.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền tuyệt đối trong quyết định của mình để chỉnh sửa và / hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG HẠI LÀM PHÁT SINH BỞI VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải xuống thông tin từ trang web này tự chịu rủi ro. TheSoftware không đảm bảo rằng những tải xuống đó không chứa mã nhiễu máy tính gây hỏng hóc, bao gồm nhưng không giới hạn ở virus và sâu máy tính.

INDEMNIFICATION

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và/hoặc đối tác khác của họ, không bị tổn thương và bị từ chối bởi bất kỳ khiếu nại nào, chi phí (bao gồm cả lệ phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện tụng, chi phí, yêu cầu và/hoặc xét xử bất kỳ, bởi bất kỳ bên thứ ba nào do: (a) việc sử dụng bạn của trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm thỏa thuận của bạn; và/hoặc (c) vi phạm quyền của một cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các quy định của đoạn văn này là trong lợi ích của TheSoftware, mỗi công ty mẹ, công ty con và/hoặc công ty liên kết của họ, và mỗi nhân viên, quan chức, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này sẽ có quyền khẳng định và thực thi các quy định này trực tiếp đối với bạn thay mặt riêng của họ.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp các liên kết tới và/hoặc giới thiệu bạn tới các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên khác trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đến những trang web và nguồn tài nguyên do các nhà cung cấp bên thứ ba sở hữu và điều hành. Vì TheSoftware không có quyền kiểm soát các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, bạn tại đây công nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có liên quan đến bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác tại các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Sử dụng trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/nguyên liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web, đều tuân thủ theo Chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin về việc bạn sử dụng trang web, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách riêng tư của chúng tôi. Để xem Chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Mọi sự cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc làm cản trở hoạt động của Trang web, đều vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ tỉ mỉ theo dõi và tiến hành các biện pháp pháp lý nghiêm chỉnh nhằm trừng phạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào theo toàn quyền của pháp luật và công bằng.