Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVY ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve týkajúcimi sa vášho používania Webovej stránky. Táto Zmluva predstavuje celý a jediný dohovor medzi vami a Softvérom týkajúci sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenia súvisiace s Webovou stránkou. Z času na čas môžeme zmenu Zmluvy robiť na vlastné rozhodnutie bez špecifického upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste ju skontrolovať pred používaním Webovej stránky. Súhlasením s používaním Webovej stránky a/alebo služieb budete dodržiavať všetky podmienky uvedené v Zmluve, ktorá je platná vtedy. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné len jednotlivcom, ktorí môžu vstúpiť do zákonných zmlúv podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných objednávok môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a / alebo služby zo stránky. Produkty a / alebo služby zobrazené na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán. TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že popisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný ani neprevezme žiadnu zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a / alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi výrobku. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný voči vám ani žiadnej tretej strane za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a / alebo službami ponúkanými na stránke.

SÚŤAŽE

TheSoftware občasne ponúka v rámci súťaží reklamné ceny a iné odmeny. Poskytovaním pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom pre súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete vstúpiť a získať šancu vyhrať reklamné ceny, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží na webovej stránke, musíte najskôr správne vyplniť príslušný prihlasovací formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii v súťaži. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa rozhodne, vo výlučnom vlastnom uvážení TheSoftware, že: (i) porušujete akúkoľvek časť Zmluvy; a / alebo (ii) poskytnuté údaje o registrácii súťaže sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá údajov o registrácii kedykoľvek zmeniť, vo svojom výhradnom uvážení.

POVOLENEIE LICENCIE

Ako užívateľ Webovej stránky máte povolenú neexkluzívnu, nezakúpiteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a použitie Webovej stránky, Obsahu a pridruženého materiálu v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať Webovú stránku a Obsah na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. žiadna časť Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb sa nesmie rozmnožovať akýmkoľvek spôsobom alebo zahrnúť do akéhokoľvek systému pre vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemôžete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, modifikovať, dekompilovať, rozobrať, inžiniersky rekonštruovať alebo prevádzať Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby alebo ich akékoľvek časti. TheSoftware si vyhradzuje práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve. Nemožno používať žiadne zariadenie, softvér ani rutinu na interferenciu alebo pokus o interferenciu s riadnym fungovaním Webovej stránky. Nemožno podnikať žiadne kroky, ktoré by zavážne alebo nepomerne zaťažovali infraštruktúru TheSoftware. Vaše právo používať Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby nie je prevoditeľné.

POSIAHOVANÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa Webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, šírenie, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálov zo stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného spôsobu odstraňovania alebo extrakcie údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia priamym alebo nepriamym spôsobom zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazovaným na alebo cez webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby. Publikovanie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb spoločnosti TheSoftware nespredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a / alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware, a všetky s ním súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb, sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb patria ich príslušným vlastníkom. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLU-BRANDOVANIE, “FRAMOVANIE” A/LEBO ODKAZOVANIE NA ZAKÁZANÉ

Ak nebolo výslovne schválené TheSoftware, nikto nesmie vytvoriť hyperlink na Webovú stránku, alebo jej časti (vrátane, ale neobmedzené na, logotypy, ochranné známky, brandové alebo autorské materiály), pre akýkoľvek dôvod. Ďalej, ”framing” Webovej stránky a/lebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (”URL”) Webovej stránky v akejkoľvek komerčnej alebo nekomerčnej médií bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu TheSoftware je prísne zakázané. Vy konkrétne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s Webovou stránkou pri odstránení, respektíve ukončení, ak sa vzťahuje na takýto obsah alebo činnosť. Vy týmto uznávate, že budete zodpovedný za všetky s tým súvisiace škody.

UPRAVOVANIE, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo výhradne podľa svojho uváženia upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazený na webovej stránke.

ZDROJ NA VYSVETLENIE ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZE STIAHNUTIA

Návštevníci stahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. Software nezaručuje, že tieto súbory sú voľné od poškodených počítačových kódov, vrátane vírusov a červov.

OCHRANA

Súhlasíte s tým, že budete plne nahrádzať a zaručovať spoločnosť TheSoftware, každú jej materskú spoločnosť, pobočku a sesterskú spoločnosť, ako aj každého z ich členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spolupracovníkov a/alebo iných partnerov, neškodné v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, nákladmi (vrátane prijateľných nákladov na právne služby), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a/alebo rozsudkami, ktoré by mohli vzniknúť tretími stranami na základe: (a) vášho použitia Webovej stránky, Služieb, Obsahu a/alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) porušenia tejto dohody zo strany vás; a/alebo (c) porušenia práv iného jednotlivca alebo entity. Ustanovenia tohto odseku slúžia na ochranu spoločnosti TheSoftware, každej z ich materských spoločností a/alebo pobočiek, ako aj na ochranu práv ich úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právníkov. Každá z týchto osôb alebo entít má právo sám na seba uplatniť a presadzovať tieto ustanovenia priamo voči vám.

TRETIE STRANY

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo poskytnúť odkaz na ne vrátane tých, ktoré patria a sú prevádzkované Treťou Stranou. Vzhľadom na to, že TheSoftware nemá žiadnu kontrolu nad týmito internetovými stránkami ani nad takýmito zdrojmi, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto internetových stránok a/alebo zdrojov. Ďalej, TheSoftware neodporúča, a nie je zodpovedný ani zodpovedný za akékoľvek podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály na takýchto internetových stránkach alebo zdrojoch alebo akejkoľvek vzniknuté škodám a/alebo stratám z týchto dôvodov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a / alebo materiály, ktoré ste predložili prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našej zásadám ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek ďalšie osobne identifikovateľné údaje, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami nášho zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť našu zásadu ochrany súkromia, kliknite sem.

Vsak poskus kateregakoli posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, vandaliziral in/ali kako drugače motil delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo dosledno izkoristil vse možne pravne in izvensodne ukrepe proti vsakemu kršitelju, posamezniku ali subjektu, v največji možni meri, dovoljeni s pravom in pravičnostjo.