Zásady ochrany osobných údajov

Po kliknutí na “Pokračovať”, nám dávate súhlas posielajte vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprecejovať viac e-mailov, môžete sa kedykoľvek odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše internetové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o štandardoch a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na internete, ktoré patria a prevádzkujú spoločnosti Softvér, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o našich postupoch pri zhromažďovaní informácií a spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vráťte, aby ste prekontrolovali tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o návštevníkoch svojich webových stránok len v prípade, že takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, ako napríklad v prípade, keď naši návštevníci požiadajú o informácie, kúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria podpornú požiadavku, poskytnú informácie o svojom životopise pre možnosti zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, platbe za služby pomocou kreditnej karty, predložení životopisu alebo požiadavke na určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru cez našu webovú stránku, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, zasielať vám správy a iné dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nebudete mať žiadne inštrukcie od vás, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktoch ponúkaných rodinou spoločností Softvéru, autorizovanými agentmi Softvéru a ďalšími poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými Softvér spolupracuje a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nie sú garantovaním zárobku. Možnosti zárobku závisia výhradne od osoby, ktorá používa naše výrobky, nápady, techniky a vynaložené úsilie. Toto neprezentujeme ako “získajte bohatstvo” schému a ani by ste to tak nemali vnímať.

B. Nehosobne (obecné) informácie:

Všeobecne softvér automaticky zhromažďuje niektoré bežné informácie. Bežné informácie neodhalujú identitu návštevníka. Obvykle zahŕňajú informácie o internetovej adrese pridelené počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky softvéru. Softvér tieto informácie zhromažďuje na obmedzený účel určenia zákazníckej služby a potrieb webovej stránky. To dosahujeme pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže byť použitá na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách softvéru). Softvér nekombinuje informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete cookie, a môžete ju odmietnuť.

C. Vaš The Software hostovaná webová stránka, server, nástenné tabule, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré odhalíte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástennej tabule, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú The Software poskytuje ako súčasť svojich služieb The Software, sú dostupné každému, kto navštívi toto miesto. The Software nemôže zabezpečiť žiadne informácie, ktoré odhalíte na týchto miestach. Okrem toho, The Software webové stránky obsahujú odkazy na stránky tretích strán nesúvisiacich s The Software. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré môžete odhaliť na týchto stránkach, a odporúča sa, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Bez ohľadu na uvedené a v súlade s platnými zákonmi spolupracuje softvér úplne s úradníkmi štátu, miestnymi a federálnymi úradníkmi v akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmikoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných softvéru) alebo domnelými nezákonnými aktivitami akéhokoľvek používateľa služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Na obmedzené účely vykonania takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť požadované odhalenie osobne identifikovateľných informácií. Okrem toho si softvér môže zvoliť monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu, aby uspokojil každý zákon, predpis alebo žiadosť vlády; ak takéto odhalenie je nevyhnutné alebo vhodné na prevádzkovanie softvéru; alebo pre ochranu práv alebo majetku softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek svojho záujmu o softvér a softvér a iné stránky vlastnené spoločnosťou si softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie len mena, adresných informácií a iných informácií, ktoré ste poskytli softvéru) tretiemu subjektu, ktorý sa zameriava na komunikačné produkty alebo služby; ktorý súhlasí, že bude nástupcom softvéru pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zhromaždených a udržiavaných softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o politike.