Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z witryny. Umowa stanowi wyłączną i jedyną umowę między tobą a Oprogramowaniem w zakresie korzystania z witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego zawiadomienia ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na witrynie, a ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z witryny. Poprzez dalsze korzystanie z witryny i/lub usług wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków określonych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub dostęp do Usług.

OPIS USŁUGI

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi na stronie internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy dostarczone bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. TheSoftware nie reprezentuje i nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompletne. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem czy odbiorcami końcowymi produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi produktami i/lub usługami na stronie.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia poprzez Konkursy. Przez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym Konkursu i akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu stosujących się do każdego Konkursu, możesz wziąć udział w szansie na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w każdym Konkursie. Aby wziąć udział w Konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, bieżące i pełne Dane Rejestracyjne Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić każde Dane Rejestracyjne Konkursu, jeśli zostanie ustalone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz którąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) Dane Rejestracyjne Konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, duplikatem lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria dotyczące danych rejestracyjnych według własnego uznania.

GRANT LICENCJI

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz nieodłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony i treści na jednym komputerze tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Strony, treści, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, inżynierować wstecznie ani przenosić Strony, treści, konkursów i/lub usług lub ich części. Oprogramowanie zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny w celu zakłócenia lub próby zakłócenia prawidłowego działania Strony. Nie możesz podejmować żadnych działań, które naruszają rozsądną lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony, treści, konkursów i/lub usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne zagadnienia dotyczące Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i Usług są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (wliczając, ale nie ograniczając do własności intelektualnej). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż jakiejkolwiek części Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów ze Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub wydobycia danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu jest zabronione bez pisemnej zgody TheSoftware. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Stronie internetowej lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszelkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe widoczne na Stronie internetowej lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Bez wyraźnej pisemnej zgody właściwego właściciela, zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁMARKOWANIE, “FRAMING” I/LUB ODNOSZENIE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Chyba że jest wyraźnie zezwolenie od TheSoftware, nikt nie może linkować strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie wyłącznie, logotypy, znaki towarowe, marki lub materiały chronione prawami autorskimi) do swojej strony internetowej lub miejsca w sieci w jakimkolwiek celu. Ponadto, ”framing” strony internetowej i/lub odnoszenie się do jednolocznika zasobów internetowych (Uniform Resource Locator, ”URL”) strony internetowej w jakimkolwiek komercyjnym lub niekomercyjnym medium bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania takiej zawartości lub działalności. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OGÓLNE ZAŻALENIE DOTYCZĄCE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z POBIERANIA

Odwiędwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobieranie jest wolne od zainfekowanych kodów komputerowych, w tym, ale nie ograniczając się do wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i zabezpieczyć TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współbrandujących i/lub innych partnerów od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych honorariów adwokackich), szkód, sporów, kosztów, żądań i/lub wyroków, jakiekolwiek, wniesionych przez dowolną trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub wzięcia udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innego jednostki i/lub podmiotu. Postanowienia tej akapitu są dla korzyści TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych, oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i/lub przekierować Cię do innych witryn internetowych i/lub zasobów, w tym między innymi tych, które są własnością i działają na rzecz dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach trzecich ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z nich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z strony internetowej oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały przesyłane przez Ciebie za pośrednictwem lub w związku ze stroną internetową, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących korzystania z strony internetowej oraz wszelkich innych danych, które możesz nam przekazać, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba, dokonana przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizowania i/lub zakłócenia działania strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich dostępnych środków prawnych i sprawiedliwości w celu ścigania każdej osoby lub podmiotu, który popełni takie naruszenie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo i zgodnie z zasadami.