Termen

SCOPE EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en De Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifieke kennisgeving te geven. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden gepost en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die in de Overeenkomst staan op dat moment van kracht. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van derden. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items accuraat of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door waarheidsgetrouwe en accurate informatie te verstrekken in verband met het bijbehorende inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedingen naar de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden op de Website, moet u eerst het bijbehorende inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige gegevens voor de Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om elke Wedstrijdregistratie te weigeren waarbij wordt vastgesteld, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, dat: (i) u in overtreding bent van een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Wedstrijdregistratiegegevens die u hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde de criteria voor de Registratiegegevens wijzigen, naar eigen goeddunken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in welk informatieverzamelingssysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet in de Overeenkomst zijn toegekend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht op het gebruik van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken die verband houden met de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herdistribueren, publiceren of verkopen door u van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, iconen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de website of via de diensten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand hyperlinks maken naar de Website, of delen ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ten strengste verboden om de Website ‘framen’ en/of refereren naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U gaat specifiek akkoord om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te stoppen, zoals van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee gepaard gaat.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. DeSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van kwaadaardige computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen enige en alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, gedingen, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Content en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van enige rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of aangesloten ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf op te eisen en af ​​te dwingen tegen u.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bieden, inclusief, maar niet beperkt tot, diegene die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Verder onderschrijft TheSoftware niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de algemene voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of die beschikbaar zijn via dergelijke websites of bronnen van derden, noch voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle overige persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te schaden, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van strafrecht en burgerlijk recht. TheSoftware zal zich actief inzetten om alle beschikbare juridische en billijke maatregelen te nemen tegen elke persoon of entiteit die zich schuldig maakt aan dergelijk gedrag, tot het maximale toegestane extent van de wet.