Terma

SKOP DAN PENYEMAKSAAAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan penggunaan laman web ini. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian ini berkenaan penggunaan laman web ini dan mengatasi sebarang perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terdahulu atau serentak berkenaan laman web ini. Kami boleh meminda Perjanjian ini dari semasa ke semasa atas budi bicara kami sendiri, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan ditunjukkan di laman web ini, dan anda sepatutnya menyemak Perjanjian sebelum menggunakan laman web ini. Dengan terus menggunakan laman web dan/atau Perkhidmatan ini, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda sepatutnya menyemak halaman ini secara berkala bagi mendapatkan kemas kini atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu di bawah umur delapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah delapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Pembekal

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh atau mencuba memperoleh sesetengah produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web ini mungkin mengandungi penerangan yang diberikan terus oleh pembuat atau pengedar Pihak Ketiga (Vendor). TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau berhubung dengan sebarang pertikaian antara penjual produk, pengedar dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa tuntutan berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang ditampilkan di Laman Web, anda harus terlebih dahulu lengkapkan sepenuhnya borang penyertaan yang berkenaan. Anda bersetuju untuk menyediakan maklumat Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak apa-apa Maklumat Pendaftaran Pertandingan jika didapati, menurut budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan adalah tidak lengkap, palsu, berkembar atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Maklumat Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang mutlak.

LESEN PEMBERIAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh dibatalkan dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan in accordance with the Agreement. TheSoftware boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas apa-apa sebab. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda yang bukan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh diproduksi dalam apa-apa bentuk atau diserapkan ke dalam sebarang sistem penerbitan semula maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewa-beli, menjual, mengubah suai, mempulakan, menyusun semula kod sumber, mengupas balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau apa-apa bahagian daripadanya. TheSoftware menyimpan apa-apa hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau mencuba campur tangan dengan fungsi yang betul Laman Web tersebut. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberi beban yang tidak munasabah atau terlalu besar kepada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tersebut tidak boleh dipindahkan.

HAK KEPERIBADIAN

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan dan hak milik yang lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak kekayaan intelektual) yang berkenaan. Penggandaan, pengedaran semula, penerbitan atau penjualan oleh anda sebahagian mana-mana bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Pengambilan berkala bahan daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan dengan menggunakan kaedah automatik atau sebarang bentuk skraping atau pencabutan data untuk tujuan mencipta atau mengumpul secara langsung atau tidak langsung koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik terhadap sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan atau melalui mereka. Penyenaraian maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh TheSoftware melalui Perkhidmatan, tidak merupakan pelepasan apa-apa hak dalam atau kepada maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, serta semua grafik, ikon, dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah cap dagangan TheSoftware. Semua cap dagangan lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana cap dagangan tanpa kebenaran bertulis OWNER yang berkenaan adalah dilarang dengan ketat.

TALIAN ARALIK KE LAMAN WEB, PENGENAMAAN BERSAMA, ‘MEMBINGKAI’ DAN/ATAU REFERENSI KE LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Sekiranya tidak diberi kebenaran khusus oleh TheSoftware, sesiapa juga tidak dibenarkan mengaralinkan laman web tersebut, atau bahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada logotaip, tanda dagangan, jenama atau bahan hak cipta), ke laman web atau tempat web mereka untuk apa-apa sebab. Selain itu, ‘membingkai’ laman web tersebut dan/atau merujuk Lokator Sumber Sepadan (URL) laman web tersebut di dalam media komersial atau tidak komersial tanpa kebenaran bertulis TheSoftware yang lepas,nyata dan terlebih dahulu juga adalah dilarang sepenuhnya. Anda secara khusus bersetuju untuk bekerjasama dengan laman web tersebut untuk mengeluarkan atau menghentikan, seperti yg berkaitan, kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang dan semua kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGUBAHSUAIAN

Kami berhak atas budi bicara tunggal kami untuk menyunting dan/atau menghapuskan sebarang dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PEMAKLUMAN UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web ini atas risiko masing-masing. TheSoftware tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan mengecualikan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan afiliasi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, perkongsian atau pasangan lain, daripada dan terhadap sebarang tuntutan dan kos yang dibuat oleh pihak ketiga yang mana-mana sekalipun, termasuk biaya guaman yang munasabah, kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman, disebabkan oleh atau berbangkit daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Ketetapan paragraf ini adalah untuk manfaat TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau afiliasi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan/atau peguam mereka. Setiap individu dan entiti ini akan mempunyai hak untuk menggugat dan menegakkan ketetapan-ketetapan ini terus terhadap anda bagi pihak mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini boleh menyediakan pautan kepada dan/atau merujuk anda kepada laman web Internet lain dan/atau sumber lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan diuruskan oleh Penyedia Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak menggalakkan, dan tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan, terhadap sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain yang ada di laman web pihak ketiga atau sumber tersebut, atau terhadap sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

KETENTUAN PRIVASI / MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berhubung dengan Laman Web ini, tertakluk kepada dasar Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan Laman Web ini, dan mana-mana maklumat peribadi yang disediakan oleh anda, mengikut terma dasar Privasi kami. Untuk melihat dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengubah suai, merosakkan dan/atau campur tangan dengan operasi Laman Web, adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan teliti mengejar sebarang peruntukan di dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melakukan kesalahan secara maksimum dan dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.