Όροι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί τη συνολική και μοναδική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Λογισμικό σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να τροποποιούμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να εξετάσετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συναινείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει τη συγκεκριμένη στιγμή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβατικές συμφωνίες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς Τρίτων Προμηθευτών τέτοιων αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή, διανομέα και τους καταναλωτές των τελικών χρηστών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα είναι υπεύθυνο για εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες επιβραβεύσεις μέσω Διαγωνισμών. Προσφέρονται προωθητικά δώρα μέσω κάθε Διαγωνισμού, εφόσον παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνήσετε με τους Επίσημους Κανόνες του Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Το TheSoftware διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει, κατ’ αποκλειστική κρίση του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, παραπλανητικά, διπλοτυπικά ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του.

Άδεια χορήγησης

Ως χρήστης του ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, του περιεχομένου και του συναφούς υλικού σύμφωνα με τη συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και το περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και / ή των υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, προσομοιώσετε, κλωνοποιήσετε, νοικιάσετε, ενοικιάσετε, πουλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε, αναστρέψετε μηχανικά ή μεταφέρετε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και / ή τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους. Το λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στην συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία δράση που επιβάλλει μια ανεξέλεγκτη ή αδιάλογη μεγάλη φορτίο στην υποδομή του λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και / ή τις υπηρεσίες δεν είναι μεταφερσίμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο περιεχόμενο, η οργάνωση, τα γραφικά, το σχέδιο, η συγκέντρωση, η μετάφραση μετά την επεξεργασία, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και τις υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα κατοχυρωμένα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, πνευματικά δικαιώματα) δικαιώματα. Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής συλλογής δεδομένων για τη δημιουργία ή συγκέντρωση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συγκεντρωτικής βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που προβάλλεται ή προβάλλεται μέσω του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον ιστότοπο ή μέσω των υπηρεσιών από το TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση από κανένα δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικό. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware και όλα τα συναφή γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή μέσω των υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκ των προτέρων ρητή γραπτή συναίνεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΣΥΝΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, «ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ» ΚΑΙ/Η’ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητώς από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να συνδέσει υπερσύνδεσμο με τον Ιστοχώρο, ή με τμήματα αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας), στον ιστότοπο ή το χώρο στον ιστό για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η «πλαισίωση» του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά του Ομοιόμορφου Ταυτοποιητή Πόρου («URL») του Ιστοχώρου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τον τερματισμό, αν είναι εφαρμόσιμο, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ότι φέρετε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες σχετικές με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ ευχήν μας να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη. Ο Λογισμικός ουδεμία εγγύηση παρέχει ότι τέτοιες ληψεις είναι απαλλαγμένες από χαλαρωτικούς κωδικούς υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, ιούς και σκουλήκια.

Εξυπηρέτηση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε ατιμώρητη την TheSoftware, καθεμία από τις μητρικές εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες τους, καθώς και κάθε ένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συμβουλευτικά γραφεία και / ή άλλους συνεργάτες, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε απαίτηση και όλων των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των λογικών επιτροπής δικηγόρων), ζημιών, αγωγές, δαπανών, απαιτήσεων και / ή αποφάσεων οποιασδήποτε τρίτης πλευράς, που προκύπτουν από: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και / ή της συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, (β) την παραβίαση σας της συμφωνίας και / ή (γ) παράβαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου και / ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου εξυπηρετούν το συμφέρον της TheSoftware, καθεμίας από τις μητρικές της εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες και / ή συνεργάτες της, καθώς και κάθε ένα από τα αντίστοιχα υπηρεσιακά, διευθυντικά, μέλη, υπάλληλοι, πράκτορες, μέτοχοι, εκδότες, προμηθευτές και / ή δικηγόρους τους. Καθένας από αυτά τα άτομα και οντότητες έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλει απευθείας αυτές τις διατάξεις εξ ονόματος σας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους παρόχους. Καθώς το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνο ή αποζημιώσιμο για τους όρους και προϋποθέσεις, τις πολιτικές απορρήτου, το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και/ή άλλο υλικό που παρέχονται σε ή είναι διαθέσιμα από τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή πόρους, ούτε για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες προκύπτουν από αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλα τα σχόλια, ανατροφοδότηση, πληροφορίες, Δεδομένα Εγγραφής και/ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου μας. Καταπιστεύουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε ατομικό, ανεξάρτητα αν είναι πελάτης της TheSoftware, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, βανδαλισμό και/ή διατάραξη της λειτουργίας του ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμέλεια όλα τα αναγκαία μέτρα εναντίον οποιουδήποτε ατομικού ή οντότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και τη δικαιοσύνη.