Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ujednáními uvedenými v dohodě ve vztahu k vašemu používání webových stránek. Dohoda představuje celou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarovou firmou ve vztahu k vašemu používání webových stránek a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné dohody, zastoupení, záruky a/nebo porozumění ve vztahu k webovým stránkám. Dohodu můžeme podle našeho výhradního uvážení měnit z času na čas, a to bez konkrétního upozornění vám. Poslední verze dohody bude zveřejněna na webových stránkách a měli byste si dohodu prostudovat před používáním webových stránek. Vaším pokračujícím používáním webových stránek a/nebo služeb zde souhlasíte s plněním všech podmínek a ujednání obsažených v platném znění dohody. Proto pravidelně kontrolujte tuto stránku na aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze osobám, které mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat na webové stránky a/nebo služby.

POPIS SLUŽEB

Výrobníci

Prostřednictvím vyplnění příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránek. Výrobky a/nebo služby prezentované na stránkách mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobcem nebo distributora třetí strany. Společnost TheSoftware nepředstavuje ani nezaručuje, že popisy těchto výrobků jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a konečnými spotřebiteli výrobku. Chápete a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware vám ani žádné třetí straně neodpovídá za jakoukoli reklamaci související s nabízenými výrobky a/nebo službami na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas nabízí TheSoftware promoční ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem se závaznými pravidly každé soutěže můžete získat šanci vyhrát promoční ceny nabízené v každé soutěži. Pro vstup do soutěží uvedených na webových stránkách je nejprve nutné plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte se poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných registracích údajů soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli registrací data soutěže, kde se výhradně a samostatně rozhodne TheSoftware, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) data registrace soutěže, která jste poskytli, jsou neúplná, podvodná, duplicitní nebo jiným způsobem nepřijatelná. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registrace dat, podle své výlučné diskréce.

LICENCE POSKYTNUTÍ

Jako uživatel webové stránky vám je poskytnuta neexkluzivní, nepřenosná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webové stránky, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může tuto licenci kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Obsah a soutěže webové stránky můžete používat na jednom počítači pro vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována ve kterékoli formě nebo začleněna do žádného informačního systému s elektronickým nebo mechanickým vyhledáváním informací. Nesmíte používat, kopírovat, imitovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozložit, inženýrsky inženýrovat nebo přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich jakoukoli část. Software si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by mohla narušit nebo se pokusit narušit správné fungování webové stránky. Nesmíte přijímat žádná opatření, která by na TheSoftware znatelně přetížila jeho infrastrukturu. Vaše právo na používání webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb není převoditelné.

PRÁVA VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a jiné záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle platných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale neomezeně, práv duševního vlastnictví). Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej kterékoliv části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systématické vyhledávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakéhokoliv jiného odstraňování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo či nepřímo, kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva ke kterémukoliv obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb společností TheSoftware neznamená odstoupení od jakéhokoliv práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware, a všechna související grafika, ikony a obchodní názvy, jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Pokud není výslovně autorizováno společností TheSoftware, nikdo nesmí vytvořit hypertextový odkaz na webovou stránku, a to ani na její části (včetně, ale nejen logotypů, ochranných známek, značek nebo autorského materiálu), na své webové stránky nebo na své internetové místo z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno „frameování“ webové stránky a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator („URL“) webové stránky v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího, výslovného písemného souhlasu společnosti TheSoftware. Specificky souhlasíte, že budete spolupracovat se společností TheSoftware na odstranění nebo zastavení příslušného obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za veškeré s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A ÚPRAVA

V úplné libovůli si vyhrazujeme právo upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Softwarový produkt nenabízí žádnou záruku, že taková stažení jsou bez vadných počítačových kódů, včetně, ale nejen omezeno na, viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že budete plně nahradit a chránit TheSoftware, každou z jejich mateřských společností, dceřiných společností a poboček a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolu-značkovatelů a/nebo jiných partnerů, bez škody za jakýkoli a všechny nároky, výdaje (včetně rozumných poplatků právníků), škody, žaloby, náklady, požadavky a/nebo soudní rozhodnutí, která vzniknou v důsledku: (a) vašeho používání Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vašeho porušení Smlouvy a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení této odstavce jsou prospěchem pro TheSoftware, každou z jejich mateřských společností, dceřiných společností a/nebo poboček a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každá z těchto fyzických osob a právnických osob má právo tato ustanovení uplatňovat a vymáhat přímo proti vám jménem samotné.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkazovat na jiné zdroje, včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných třetími poskytovateli. Vzhledem k tomu, že TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neschvaluje ani nenese odpovědnost nebo zodpovědnost za žádné podmínky, zásady ochrany soukromí, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo další materiály na nebo dostupné z takových webových stránek třetích stran ani za žádné škody a/nebo ztráty vyplývající z toho.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/anebo materiály, které prostřednictvím webové stránky předkládáte nebo souvisejí s webovou stránkou, podléhá našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a jakékoli další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vám v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany soukromí klikněte zde.

Jakýkoli pokus jakékoliv osoby, bez ohledu na to, zda je zákazník TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, zasáhnout, vandalizovat a/nebo jinak narušit provoz webové stránky je porušením trestního a občanského práva. TheSoftware bude důsledně sledovat všechna a každá opatření ohledně těchto přestupků v plném rozsahu stanoveném zákonem a spravedlností.