Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласен си с общите условия, посочени в Споразумението, относно използването на Уебсайта. Споразумението представлява единственото и цялостното споразумение между вас и Software относно използването на Уебсайта и отменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да променим споразумението по всяко време по наше лично усмотрение, без специфично уведомление към вас. Последното споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и вие трябва да прегледате споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и разпоредби, съдържащи се в споразумението, което действа по това време. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са налични само за физически лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесетгодишна (18) възраст. Ако сте под осемнадесетгодишна (18) възраст, нямате право да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

С попълването на съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите на продуктите или дистрибуторите на такива артикули. Програмният продукт не заявява или гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че Програмният продукт не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакъв спор с продавача на продукта, дистрибутора и крайните потребители. Разбирате и се съгласявате, че Програмният продукт не носи отговорност пред вас или пред трети лица за всяко искане, свързано с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на Уебсайта.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез Състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация на Състезанието и се съгласите с Официалните правила за Състезанието, приложими за всяко Състезание, можете да се запишете за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко Състезание. За да участвате в Състезанията, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за участие. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни при регистрацията за Състезанието. TheSoftware има право да отхвърли всяка регистрация за Състезанието, в случай че се установи, по единственото и изключително решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) предоставената от вас регистрационна информация за Състезанието е непълна, фалшива, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може да промени критериите за регистрационната информация по всяко време, по свое преценено усмотрение.

ЛИЦЕНЗ ЗА ЛИЦЕНЗ

Като потребител на Уебсайта, вие получавате неизключителна, неотделима, оттеглима и ограничена лиценз за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Съгласието. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време и по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за вашата лична, некомерсиална употреба. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да се възпроизвежда в каквато и да е форма или да се включва в някаква система за търсене на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обръщате инженерството или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или някаква част от тях. TheSoftware си запазва всички права, които изрично не са предоставени в Съгласието. Не може да използвате никакви устройства, софтуер или рутина, за да се намесите или да опитате да се намесите с правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате действия, които възлагат неразумна или непропорционална тежест върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПОВЕЖДЕНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИ ФОРМИ

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитната преводите, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и другите въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собствени (включително, но не само ограничено до интелектуалната собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Вас на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите, е строго забранено. Систематично извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите при използване на автоматизирани средства или някаква друга форма на скрапинг или извличане на данни, с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware, е забранено. Вие не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или през Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Поставянето на информация или материали на Уебсайта или чрез Услугите от страна на TheSoftware, не се счита за отказ от право на такава информация и/или материали. TheSoftware името и логото и всички свързани графики, икони и наименования на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им притежатели. Използването на всяка търговска марка без приложимото писмено съгласие на притежателя е строго забранено.

ПРЕКЪСВАНЕТО НА ХИПЕРВРЪЗКАТА КЪМ УЕБСАЙТА, СЪВМЕСТНО БРАНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ РЕФЕРЕНЦИРАНЕ НА УЕБСАЙТА СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да поставя хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, лого, търговски марки, брандиране или защитени от авторско право материали) към своя уебсайт или уеб място по каквато и да било причина. Освен това, ”фреймването” на Уебсайта и/или референцирането на Униформено ресурсно местоположение (”URL”) на Уебсайта в никакъв търговски или некомерсиален медиен формат, без предварителното, изрично писмено разрешение на TheSoftware, е строго забранено. Вие специално се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахването или прекратяването, според случая, на такова съдържание или дейност. С настоящото признавате, че носите отговорност за всякаква вреда, свързана с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, появяващи се на уебсайта.

ОБЯВА ОТНОСНО ВРЕДИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ЗАВАНТАЖВАНЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой риск. TheSoftware не дава никакви гаранции, че такива изтегляния са без повредни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ

Вие се съгласявате да отпускате и да пазите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани дружества, както и всеки от техните членове, служители, директори, служители, агенти, съдружници и/или други партньори, невредими от всякакви и всички искове, разноски (включително разумни такси на адвокати), вреди, съдебни искове, разходи, искания и/или съдебни решения, направени от трето лице във връзка с или поради: (а) вашето ползване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участие във всяко Състезание; (б) вашето нарушаване на Споразумението; и/или (в) вашето нарушение на правата на друго лице или същество. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани дружества, както и всеки от отговорните им органи, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически и юридически лица има правото да насърчава и изпълнява тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или да ви посочва към други интернет-уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, притежание и управление на трети лица. Поради факта, че TheSoftware няма контрол над такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не е отговорен или носи отговорност за каквито и да било условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на такива уебсайтове на трети страни или ресурси, или за каквито и да било възникнали щети и/или загуби от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта, както и всички коментари, обратна връзка, информация, Данни за Регистрация и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всичка информация относно вашия досег до Уебсайта, както и всякаква друга идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всеки опит от индивид, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да нанесе щета, унищожи, промени, вандализира и/или по някакъв начин попречи на работата на Уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще последва всички правни средства, в това отношение, срещу всяко нарушаващо лице или юридическо лице с всички средства, позволени от закона и справедливостта.